تجهیز ۷۵ هزار خانوار عشایری به پنل خورشیدی تا پایان برنامه ششم ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

قندالی عنوان کرد:
تجهیز ۷۵ هزار خانوار عشایری به پنل خورشیدی تا پایان برنامه ششم

رئیس سازمان امور عشایری کشور گفت: تا آخر برنامه ششم توسعه حداقل ۷۵ هزار خانوار عشایری از نعمت انرژی خورشیدی برخوردار خواهند شد.

مرکزی
چیزی یافت نشد !